سرمایه بانک

سرمایه بانک (Bank Capital)  - به تفاوت در ارزش سرمایه و بدهی بانک گویند. سرمایه بانک بیانگر ارزش خالص بانک یا ارزش آن برای صاحبان سهام بانک است. قسمت دارایی های بانکی شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلات دارای سود بهره مانند تسهیلات مسکن، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بین بانکی است. قسمت بدهی های بانک شامل تمامی بدهی های بانک به اضافه هزینه سوخت تسهیلات می باشد. سرمایه بانک همانند حاشیه ای است که در صورت ورشکستگی بانک و نقد شدن دارایی ها بین صاحبان آن تقسیم می گردد.