پایه پولی

پایه پولی یا پول پر قدرت (High Powered Money) به جمع ستون بدهیها یا جمع ستون داراییهای ترازنامه بانک مرکزی گفته می شود. بدهیهای بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و داراییهای بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است. معادله H=R+C مبین آنست که پول پر قدرت(پایه پولی) H برابر است با جمع اسکناس و مسکوک (Currency)  به علاوه سپرده های بانکی (Reserves) نزد بانک مرکزی است.
نکته 1: پول پر قدرت در برابر شبه پول تولید شده ناشی از فعالیت بانکهای تجاری و تعاملات افتصادی مردم است.
نکته 2: حجم پول در گردش تنها وابسته به پایه پولی نیست و با فعالیت بانکهای تجاری و مردم در تعاملات اقتصادی نیز مرتبط است. طبق فرمول حجم پول در گردش برابر D0/R است که D0 پ حجم پول اولیه(پول پر قدرت) و R نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است.

برای مطالعه بیشتر درباره پول و تعاریف آن به اینجا رجوع فرمائید.