اوراق قرضه

اوراق قرضه (Bond) به نوعی از سرمایه گذاری گویند که در آن سرمایه گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض داده و شرکت سرمایه پذیر (اعتبار گیرنده) متعهد می شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید. این بازه زمانی مشخص برای بازپرداخت اصل پول سررسید نام داشته و سود ثابت دوره ای (دوره های از قبل تعیین شده) کوپن اوراق نام دارد. اوراق معمولا توسط نهاد های دولتی از جمله شهرداریها، دولت های داخلی و خارجی انتشار یافته و ابزار تامین مالی پروژه ها و فعالیت های دولتی و شهری می باشند. اوراق قرضه به نام "اوراق با درآمد ثابت" نیز شناخته می شود.

اوراق قرضه در کنار سهام و وجه نقد یکی از 3 دسته داراییهای اصلی بحساب می رود.

در این ابزار شرکت منتشر کننده اوراق (ناشر) که نیاز به تامین مالی پروژه های خود دارد به سرمایه گذاران این تعهد را می دهد که با پرداخت سود ثابت دوره ای (کوپن) اصل سود آنها را در سررسید بازپزداخت کند. در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که شرکت ناشر خود نیاز مالی نداشته و برای شرکت دیگری که نیاز مالی دارد (بانی) اوراق را منتشر می کند. پس باید به این نکته توجه داشت که ناشر صرفا بانی نخواهد بود، هرچند این امکان وجود دارد که ناشی و بانی یک نفر (شخص حقوقی) باشد. بطور معمول شرکت ها ابزار اوراق قرضه را به فروش سهام برای تامین مالی خود ترجیح میدهند، چراکه دارندگان اوراق قرضه بر خلاف سهامداران، صاحبان شرکت محسوب نشده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند. دارندگان اوراق قرضه صرفا طلبکاران شرکت می باشند.

در دین مبین اسلام این اوراق ربوی است، چراکه مبنای این اوراق بر اساس عقد قرض بوده و در اسلام دریافت زیاده مشروط در قرض ربا است. ابزار جایگزین اوراق قرضه در اسلام صکوک بوده که بر اساس عقود اسلامی طراحی و انتشار می یابند.