بی کاری و انواع آن

نرخ یا آمار بی کاری به درصدی از نیروی کار گفته می شود که مشغول به کار نباشند. نیروی کاری شامل تمامی افرادی در جامعه است که یا مشغول به کار بوده و یا بی کار بوده و بدنبال کار می باشند. بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. به آن دسته از افرادی که به تصمیم خود در نیروی کاری نباشند "بیکار داوطلبانه" گفته و این دسته از افراد در محاسبات نرخ اشتغال لحاظ نمی شوند. شایان ذکر است آن دسته از افرادی که پس از جستجوی طولانی مدت برای کار و عدم دستیابی به کار مورد علاقه خود دلسرد شده و از جستجوی بیشتر برای کار دست کشیده اند "نیروی کار دلسرد" نام داشته و زیر مجموعه "بیکار داوطلبانه" محسوب می شوند. یکی از موارد مورد بحث و انتقاد در اعلام آمار اشتغال توسط دولت ها عدم لحاظ "بیکار داوطلبانه" در محاسبات آمار اشتغال است. این بدین معنی است که آمار اشتغال اعلام شده توسط دولت ها آمار اشتغال واقعی نبوده و آمار اشتغال واقعی همیشه بیشتر از آمار اعلام شده می باشد. این حقیقت بخصوص در زمان رکور اقتصادی که تعداد بسیاری از کارمندان از جستجوی کار خسته و دلسرد شده اند و در نتیجه از جستجوی بیشتر دست کشیده اند صدق می کند.

انواع بی کاری

  • بی کاری اصطکاکی (Frictional unemployment) بی کاری اصطکاکی حاصل از فاصله زمانی مورد نیاز برای تربیت نیروی کار برای استخدام در صنعت خاصی است. از آنجایی که پیوستن به صنعت جدید برای کار یا جابجایی بین صنایع توسط کارگران محتاج به مدت زمانی برای آموزش توانایی های جدید است، بی کاری اصطکاکی همیشه در اقتصاد وجود دارد.

  • بی کاری ساختاری (Structural unemployment) بی کاری ساختاری حاصل از تغییر دراز مدت ساختاری در اقتصاد یا صنایع کشور است. برای مثال چنانچه ساختار اقتصادی کشور از صنایع تولیدی به صنایع مبتنی بر تکنولوزی تغییر کند و کشور دارای کارکنان واجد شرایط در صنعت تکنولوژی نباشد، اقتصاد شاهد بی کاری ساختاری خواهد بود. تفاوت اصلی بی کاری ساختاری با بی کاری اصطکاکی در آن است که در بی کاری ساختاری کار برای کارمندان با توجه به قابلیت های فعلی آنها موجود است.

  • بی کاری دوره ای یا فصلی (Cyclical unemployment) حاصل از تغییر در سطح کلی فعالیت های اقتصادی است. زمانیکه نهاد های اقتصادی در اوج عملکرد خود نباشند این نهاد ها برای کاهش هزینه تعدادی از کارمندان یا کارگران خود را اخراج می کنند. بدیهی است که در زمان رشد و توسعه اقتصادی نهاد های کسب و کاری تعداد بیشتری استخدام کرده و بی کاری دوره ای کاهش می یابد.