ارزش سرمایه گذاری

ارزش سرمایه گذاری یا Enterprise value - ارزش سرمایه گذاری معیاری اقتصادی است که حاکی از ارزش بازار آن شرکت یا نهاد اقتصادی است. در این نوع از نگرش (ارزیابی) تمام ادعای مدعیان لحاظ شده است: اعتبار دهندگان (در اولویت های مختلف) و سهام داران (عادی و ممتاز). ارزیابی با نگرش این مدل بسیار جامع تر از ارزیابی با نگرش ارزش بازار (Market capitalization) است که فقط در آن سهام عادی قابل معامله در بازار لحاظ شده است چرا که ابعاد گسترده تری را برای سرمایه گذاری و خرید لحاظ میکند. همچنین این نوع ارزیابی یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین متریک های مورد استفاده در ارزیابی نهاد های کسب و کاری، مدل سازیهای تامین مالی، حسابداری و تحلیل پرتفو سرمایه گذاری است.

ارزش شرکت در این روش مساوی است با  =

ارزش بازار سهام عادی شرکت یا  Market Capitalization or Market Cap

+ ارزش بازار سهام ممتاز

+ سهم اقلیت یا سهام غیر مدیریتی در سایر شرکت ها (در صورت وجود)

+ ارزش بازار بدهی که شامل بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت است

+ بدهی های پرداخت نشده متعلق به صندوق های بازنشستگی (Unfunded pension liabilities)

- سرمایه گذاری در شرکتی که شرکت دیگری سهام مدیریتی در آن دارد

- "دارایی های مازاد"، یعنی دارایی هایی که برای ادامه فعالیت نهاد ضروری نیستند

- پول نقد و شبه پول

بطور کلی ارزش نهاد معادل است با ارزش بازار انواع سهام شرکت بعلاوه سهام اقلیت پس ار کسر وجوه نقد و شبه پول

ارزش سرمایه گذاری بعنوان قیمت تصاحب نیز استفاده می شود. در صورت تصاحب و خریداری شرکت توسط شرکت دیگری،  شرکت تصاحب کننده باید هزینه ارزش بازار سهام شرکت مورد تصاحب و همچنین بدهی های آن را تقبل و پرداخت نماید. ولی در عین حال وجوه نقد و شبه نقد شرکت مورد تصاحب را نیز از آن خود میکند.