اجناس مستثنی از مالیات بر ارزش افزوده

اجناس مستثنی از مالیات بر ارزش افزوده – به آن دسته از اجناسی گویند که در برخی از کشورها مستثنی از مالیات بر ارزش افزوده می باشند. برای مثال در برخی کشورها واردات و منابع حاصل از فروش اجناس ضروری مانند مواد غذایی و دارو شامل مالیات نمی ­باشد. در بسیاری از مواقع دولت ها نیز بر اجناس فروخته شده توسط خیریه ها مالیات اعمال نمیکنند. در بسیاری از مواقع دیگر نرخ مالیاتی اجناس ضروری فقط کاهش یافته و صفر نمی­ شود. برای مثال در کشور انگلستان نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکثر اجناس 5/17% بوده که این نرخ برای برخی مایحتاج ضروری 5% است.