سهام رقیق شده

سهام رقیق شده (Watered Stock)  - به آن دسته از سهامی گویند که حجم صدور آنها بیش از دارایی های خود شرکت صادر کننده سهام بوده و دلایل مختلفی برای وجود این حقیقت وجود دارد که عبارتند از انتظار سود سهام بالا یا ارزیابی بیشتر از مقدار واقعی دارایی هاست.